0705 - 52 31 44


Integritet och behandling av personuppgifter

För Leffes EL är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare.

Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

LEFFES EL BEHANDLAR ALLTID DINA PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER DÅ DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FULLGÖRA ETT AVTAL MED DIG ELLER SVARA PÅ DIN BEGÄRAN OM SERVICE ELLER DÅ VI HAR ETT ANNAT LEGITIMT OCH BERÄTTIGAT INTRESSE AV ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, T EX ETT INTRESSE AV ATT FÅ MARKNADSFÖRA VÅRA TJÄNSTER.

OM LEFFES EL SKULLE BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL SOM KRÄVER DITT SAMTYCKE KOMMER VI ATT INHÄMTA DITT SAMTYCKE I FÖRVÄG. VISSA PERSONUPPGIFTER KAN VARA OBLIGATORISKA ATT TILLHANDAHÅLLA, T EX FÖR ATT VI SKA KUNNA TILLHANDAHÅLLA EN TJÄNST ELLER FULLGÖRA EN ANNAN BEGÄRAN FRÅN DIG. DETTA KOMMER DÅ ATT ANGES ELLER FRAMGÅ I SAMBAND MED ATT UPPGIFTERNA SAMLAS IN. 


FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI PERSONUPPGIFTER?  


INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SKER EXEMPELVIS DÅ DU ANGER DINA UPPGIFTER I SAMBAND MED BESTÄLLER TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER FRÅN OSS ELLER TAR KONTAKT MED OSS. IBLAND HÄMTAR VI UPPGIFTER FRÅN TREDJE PART.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?  PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I EN DEL SITUATIONER ÄR DET NÖDVÄNDIGT FÖR OSS ATT ANLITA ANDRA PARTER FÖR ATT KUNNA UTFÖRA VÅRT ARBETE. DET HANDLAR EXEMPELVIS OM ATT VI ANVÄNDER OSS AV OLIKA IT-LEVERANTÖRER. DE ÄR ATT BETRAKTA SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN TILL OSS.

NÄR PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN ANLITAS SKER DET BARA FÖR DE ÄNDAMÅL SOM ÄR FÖRENLIGA MED DE ÄNDAMÅL VI SJÄLVA HAR FÖR BEHANDLINGEN.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
VI DELAR ÄVEN DINA PERSONUPPGIFTER MED VISSA ANDRA AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA. DET KAN HANDLA OM MYNDIGHETER, SÅSOM SATTEVERKET.

NÄR DINA PERSONUPPGIFTER DELAS MED EN AKTÖR SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIG GÄLLER DEN ORGANISATIONENS INTEGRITETSPOLICY OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING.

LEFFES EL KAN ÄVEN KOMMA ATT LÄMNA UT PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART, SOM T.EX. POLISEN ELLER ANNAN MYNDIGHET, OM DET RÖR UTREDNING AV BROTT ELLER OM VI ANNARS ÄR SKYLDIGA ATT LÄMNA UT SÅDAN UPPGIFT MED STÖD AV LAG ELLER MYNDIGHETSBESLUT.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 


VI STRÄVAR ALLTID EFTER ATT DINA PERSONUPPGIFTER SKA BEHANDLAS INOM EU/EES MEN IBLAND ÄR DET INTE MÖJLIGT.

FÖR VISST IT-STÖD KAN UPPGIFTERNA FÖRAS TILL ETT LAND UTANFÖR EU/EES. DET GÄLLER TILL EXEMPEL OM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED ETT PERSONUPPGIFTSBITRÄDE SOM, ANTINGEN SJÄLV ELLER GENOM EN UNDERLEVERANTÖR, ÄR ETABLERAD ELLER LAGRAR INFORMATION I ETT LAND UTANFÖR EU/EES. SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIGA ÄR VI ANSVARIGA FÖR ATT VIDTA ALLA RIMLIGA LEGALA, TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DESSA BEHANDLINGAR SKER I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER INOM EU/EES. 

VI STRÄVAR ALLTID EFTER ATT DINA PERSONUPPGIFTER SKA BEHANDLAS INOM EU/EES MEN IBLAND ÄR DET INTE MÖJLIGT. 


FÖR VISST IT-STÖD KAN UPPGIFTERNA FÖRAS TILL ETT LAND UTANFÖR EU/EES. DET GÄLLER TILL EXEMPEL OM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED ETT PERSONUPPGIFTSBITRÄDE SOM, ANTINGEN SJÄLV ELLER GENOM EN UNDERLEVERANTÖR, ÄR ETABLERAD ELLER LAGRAR INFORMATION I ETT LAND UTANFÖR EU/EES. SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIGA ÄR VI ANSVARIGA FÖR ATT VIDTA ALLA RIMLIGA LEGALA, TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DESSA BEHANDLINGAR SKER I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER INOM EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver pga lagstiftning sparas i minst 7 år

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?  


VI ARBETAR AKTIVT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT PERSONUPPGIFTER HANTERAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. DET GÄLLER SÅVÄL GENOM TEKNISKA SOM ORGANISATORISKA SKYDDSÅTGÄRDER.

TILLSYNSMYNDIGHET  DATAINSPEKTIONEN (SOM INOM KORT BYTER NAMN TILL INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN) ÄR ANSVARIG MYNDIGHET FÖR ATT ÖVERVAKA TILLÄMPNINGEN AV LAGSTIFTNINGEN KRING DATASKYDD. OM DU ANSER ATT VI AGERAR FELAKTIGT KAN DU KONTAKTA DATAINSPEKTIONEN, SE DATAINSPEKTIONEN.SE